မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာမဟာဘွဲ့ (M.M.T.M)(၂)နှစ်သင်တန်း နှင့် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာဘွဲ့ (B.M.T.M)(Bridge Course)(၂)နှစ် သင်တန်းများအတွက် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများ

Print

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး၌ ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်

မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာမဟာဘွဲ့ (M.M.T.M)(၂)နှစ်သင်တန်း နှင့် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာဘွဲ့ (B.M.T.M)(Bridge Course)(၂)နှစ် သင်တန်းများအတွက် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများ